Продължете към съдържанието

Образци на документи

ДОПК
Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК

Образец на декларация във връзка с промените на чл. 74 и чл. 264 от ДОПК, влезли в сила от 03.05.2024 г. (обн. в ДВ, бр. 66/01.08.2023 г. и ДВ, бр. 36/23.04.2024 г.).

Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК


при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права,

включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими

имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог

Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК

при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства

ЗННД

Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД

за гражданство и гражданско състояние

В процес на разработка…

В процес на разработка…

ТЗ

В процес на разработка…

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds