Продължете към съдържанието

Удостоверяване по ТЗ


Търговският закон изисква нотариална заверка на подписа или нотариална заверка едновременно на подписа и съдържанието на определени документи, свързани с учредяването, регистрацията, дейността или заличаването на търговските дружества и едноличните търговци, и подлежащи на вписване в Търговския регистър. Най-често срещани измежду тях са следните:

Декларация-съгласие с образец (спесимен) от подписа на управител/ликвидатор: Това е особен вид документ, с който едно лице едновременно декларира съгласието си да представлява дадено търговско дружество като като негов управител/представляващ (съответно в случаи на ликвидация – като негов ликвидатор), и предоставя образец от подписа, с който занапред ще се подписва в това свое качество. Нотариалното удостоверяване на подписа върху тази декларация е задължително, когато се касае за управител или ликвидатор на ООД и ЕООД, а също и за лице, което ще представлява клон на търговец.

Договор за прехвърляне на дружествени дялове: В случите, когато дадено лице иска да прехвърли на друго всички или част от притежаваните от него дружествени дялове от капитала на ООД или ЕООД, може да направи това с този вид договор, като спази изискванията, предвидени в Търговския закон. Обикновено тази цел се постига с договор за покупко-продажба, но няма пречка дяловете да бъдат прехвърляни и с други възмездни или безвъзмездни договори (замяна, дарение и др.). Съгласно чл. 129, ал. 2 от Търговския закон, за договорите за прехвърляне на дружествени дялове в ООД и ЕООД е задължително нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Протокол от решение на общото събрание или едноличния собственик на капитала на ООД/ЕООД: Съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, в определени случаи протоколите от общите събрания на ООД, съответно решенията на едноличния собственик на капитала на ЕООД, се заверяват нотариално с едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието. Става дума само за решенията, с които се изменя или допълва дружественият договор, приемат се или се изключват съдружници, дава се съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, вземат се решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, избира се управителят, определя се възнаграждението му или същият се освобождава от отговорност.

Пълномощно за прокура: Това е пълномощно, с което едно лице – търговец упълномощава друго (прокурист) да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Особеното е, че овластеният по този начин прокурист има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия, а при изрично съгласие на търговеца – дори да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца. Пълномощното за прокура задължително се заявява за вписване в Търговския регистър, като подписът на търговеца следва да бъде нотариално заверен.

Договор за прехвърляне на търговско предприятие: Този вид договор се използва, когато едно лице желае да прехвърли на друго своето търговско предприятие, разбирано като „съвкупност от права, задължения и фактически отношения“ (чл. 15 ТЗ). Отново може да се извърши под формата на всякакъв вид възмездна или безвъзмездна сделка (покупко-продажба, дарение, замяна и т. н.), като особеното е по-широкият спрямо договорите за прехвърляне на дружествени дялове предмет, представляващ сбор от имуществени и неимуществени права и задължения, а така също – и фактически отношения (напр. клиентелата, опита и възможностите на наетите служители, търговски тайни, „ноу-хау“ и други). Съгласно цитирания чл. 15 ТЗ, такава сделка следва да бъде „извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно“, като са предвидени и редица механизми, свързани с гарантиране сигурността на кредиторите и наетите в предприятието работници и служители.

Нашата кантора предлага нотариално удостоверяване на всички изброени документи, а също и на такива, които не са споменати по-горе – по желание на клиентите и съобразено с действащото в Република България законодателство. Предвид деликатната и специфична за всеки отделен случай материя, не предлагаме изготвяне на място на договори за прехвърляне на дружествени дялове, протоколи от решения на общи събрания/еднолични собственици и договори за прехвърляне на търговско предприятие. В тези случаи препоръчваме да се обърнете към доверен адвокат или юрисконсулт.

Запазете си час за прехвърляне на дружествени дялове


Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds