Продължете към съдържанието

Местни данъци при придобиване на движимо и недвижимо имущество

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по възмезден начин е регламентиран в чл. 44 – 51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. 

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

☛ недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка – по последната, съгласно приложение към закона;

☛ превозните средства – по застрахователна стойност.

По-долу ще откриете банковите сметки на общините в Република България, подредени по азбучен ред в графичен вид, актуални към 2024 г.

При МПС стойността е застрахователната оценка, а при недвижимите имоти – удостоверяваният материален интерес.
Процент е размерът на данъка при придобиване на имущество, посочен в таблицата на съответната община, по-долу.
% от =

Област Благоевград

Банско

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БАНСКО
IBANBG16FINV915084BGN0M1Z5
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Банско
https://bansko.bg/
Телефон на отдел „Приходи“: 0749/886 39
e-mail: obabansko@bansko.bg
Белица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕЛИЦА
IBANBG69FINV91508416989196 
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Белица
https://obshtinabelitsa.com/
Телефон: (07444) 2323
e-mail: obelica@abv.bg

Благоевград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
IBANBG87SOMB91308413725344
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Благоевград
https://blagoevgrad.eu/
Телефон: 0889996262
e-mail: blagoevgrad.eu@gmail.com

Гоце Делчев
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
IBANBG75FINV91508416629703
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Гоце Делчев
https://www.gotsedelchev.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 088 483 67 43
e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg

Гърмен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГЪРМЕН
IBANBG70STSA93008490012100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Гърмен
https://www.garmen.bg/
Телефон: 07523/20 40
e-mail: oba@garmen.bg

Кресна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КРЕСНА
IBANBG23BPBI79228419710844
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кресна
https://kresna-bg.com/
Телефон на отдел „МДТ“: 07433 8719
e-mail: obshtina_kresna@abv.bg

Петрич
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЕТРИЧ
IBANBG94SOMB91308432510044
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Петрич
https://petrich.bg/
Телефон: 0745/69112
e-mail: oapetrich@petrich.bg

Разлог
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАЗЛОГ
IBANBG63FINV91508413141314
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Разлог
https://razlog.bg/
Телефон: 0747/80095
e-mail: kmet@razlog.bg

Сандански
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САНДАНСКИ
IBANBG79IABG76488401313301
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.67 %
4.67 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сандански
https://sandanski.bg/
Телефон: 0746 89099
e-mail: oba@sandanski.bg

Сатовча
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САТОВЧА
IBANBG98DEMI92408400043012
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сатовча
https://www.satovcha.bg/
Телефон: 075412116
e-mail: satovchabl@abv.bg

Симитли
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СИМИТЛИ
IBANBG34IORT80498400568400
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Симитли
https://www.simitli.bg/
Телефон: 0748/72138
e-mail: oba@simitli.bg

Струмяни
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТРУМЯНИ
IBANBG98IABG76488450128500
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
3.5 %
При възмездно придобиване на имущество2,1 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Струмяни
https://www.strumyani.org
Телефон за справки и услуги: 07434/ 31 08
Хаджидимово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
IBANBG55IORT80498400226000
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Хаджидимово
http://www.hadzhidimovo.com/
Телефон: +359 7528 2922
Якоруда
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЯКОРУДА
IBANBG23IABG74588401127000
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Якоруда
https://yakoruda.bg/
Телефон: 07442 23 28

Област Бургас

Айтос

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АЙТОС
IBANBG18BUIN95618400447535
КОД BIC/SWIFTBUINBGSF
ИМЕ НА БАНКАТААЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
4.7 %
При възмездно придобиване на имущество2,3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Айтос
https://aytos.bg/
Телефон за информация за услуги: (0558) 27 745
Бургас
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БУРГАС
IBANBG08SOMB91308424151744 
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество, както следва:както следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество:3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бургас
https://www.burgas.bg/bg/
тел. централа 056 840915 
e-mail: obshtina@burgas.bg

Камено
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАМЕНО
IBANBG46BPBI793784KA226298
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Камено
https://www.kameno.bg/bg
тел. +359 5515 3008
e-mail: obshtina@kameno.bg

Карнобат
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАРНОБАТ
IBANBG48CECB979084G9563600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Карнобат
https://www.karnobat-ob.bg/home.html
Телефон: 0559/29101
е-mail: karnobat@mail.bg

Малко Търново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
IBANBG47STSA93008400000200
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Малко Търново
https://www.malkotarnovo.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 05952 / 31 52
e-mail: info@malkotarnovo.org

Несебър
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НЕСЕБЪР
IBANBG55UNCR76308400000400
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Несебър
http://nesebarinfo.com/
Телефон на отдел „МДТ“ за ФЛ: 0554 45810
e-mail: deals@nesebar.bg

Поморие
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПОМОРИЕ
IBANBG86UNCR70008422550814
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Поморие
https://www.pomorie.bg/
Телефон за връзка: 0596 2 98 90
ел.поща: mayor@pomorie.bg

Приморско
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПРИМОРСКО
IBANBG29UBBS80028451895110
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Приморско
https://primorsko.bg/
Телефон: +359 550 3 30 00
ел. поща: obshtina@primorsko.bg

Руен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РУЕН
IBANBG57BUIN95618400507652
КОД BIC/SWIFTBUINBGSF
ИМЕ НА БАНКАТААЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Руен
https://obstinaruen.com/
Телефон: 059446233
е-mail: ruen@ruen.egov.bg

Созопол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СОЗОПОЛ
IBANBG54CECB97908479962602
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Созопол
https://sozopol.bg/
Телефон отдел „МДТ“: + 359 (0) 550 2 57 20
e-mail: obshtina@sozopol.bg

Средец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СРЕДЕЦ
IBANBG42BPBI79378487448844
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
3.8 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Средец
https://sredets.bg/
Телефон: 0550 45150
e-mail: info@sredets.bg

Сунгурларе
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
IBANBG89UNCR70008421757106
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
3.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сунгурлare
http://sungurlare.org/
Телефон на касиер при отдел „МДТ“: 0878629207
e-mail: kmetsungurlare@abv.bg
Царево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЦАРЕВО
IBANBG21UNCR70008424008730
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Царево
http://tsarevo.org/
Телефон: 0590 55010
e-mail: tsarevo@gmail.com

Област Варна

Аврен

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АВРЕН
IBANBG81CECB97908494451200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Аврен
https://avren.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 05106 2774
e-mail: mdt@avren.bg
Аксаково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АКСАКОВО
IBANBG84CECB97908432010500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Аксаково
https://aksakovo.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359 52 762043
e-mail: mdt@aksakovo.bg

Белослав
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
IBANBG29STSA93008413300000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Белослав
https://www.beloslav.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 05112/35-64
e-mail: beloslav.eu@gmail.com

Бяла
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЯЛА
IBANBG89STSA93008400275700
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бяла
https://www.byala.org/
Телефон за справки: 05143-2152
e-mail: mdt@byala.org

Варна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВАРНА
IBANBG49CECB97908462150000
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Варна
https://varna.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359 52 820 905
e-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Ветрино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕТРИНО
IBANBG14IORT80488450174900
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ветрино
https://www.vetrino.bg/
Телефон: 0882/646-408
e–mail: wetrino@yahoo.com

Вълчи дол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
IBANBG78UNCR70008423478763
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Вълчи дол
https://valchidol.bg/
Телефон: 05131/ 23-18 или 05131/ 23
e-mail: oba@valchidol.bg

Девня
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДЕВНЯ
IBANBG95BPBI79458484514800
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Девня
https://devnya.bg/
Телефон: 0519 47011
e-mail: kmet@devnia.bg
Долни чифлик
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
IBANBG78FINV91508416722963
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Долни чифлик
https://dolnichiflik.bg/
Телефон на дирекция „Местни приходи“: 05142/ 21-13
e-mail: zmdt@dolnichiflik.bg

Дългопол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
IBANBG45CECB97908477536600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Дългопол
https://www.dalgopol.bg/
Телефон: 0517 22 185
e-mail: obshtina@dalgopol.egov.bg
Провадия
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПРОВАДИЯ
IBANВG43IORT80488495301300
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Провадия
https://www.provadia.bg/
Телефон: 0518/42702 или 0518/42164
e-mail: delo@provadia.bg

Суворово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СУВОРОВО
IBANBG09IORT73778400846800
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Суворово
https://suvorovo.bg/
Телефон: 05153/3333
e-mail: kmet@suvorovo.bg

Област Велико Търново

Велико Търново

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBANBG43SOMB91308424761244
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Велико Търново
https://www.veliko-tarnovo.bg
Телефон на отдел „МДТ“: 062/606117
e-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com
Горна Оряховица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
IBANBG45FINV91508416803776
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Горна Оряховица
https://www.g-oryahovica.bg/
Телефон: +359 618 60501
e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg

Елена
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЕЛЕНА
IBANBG76CECB97908497002002
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
3.5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Елена
https://elena.bg/
Телефон: 06151/61-32
e-mail: obshtina@elena.bg

Златарица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
IBANBG81CECB97908459473000
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Златарица
https://zlataritsa.bg/
Телефон: 0877205654
e-mail: obshtina@zlataritsa.bg

Лясковец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
IBANBG54STSA93008400190000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Лясковец
https://www.lyaskovets.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0619 23033
e-mail: mdt@lyaskovets.bg

Павликени
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
IBANBG77UNCR75278443385100
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Павликени
https://pavlikeni.bg/
Телефон: 0610 51321
e–mail: obshtina@pavlikeni.bg

Полски Тръмбеш
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
IBANBG68STSA93008459458300
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Полски Тръмбеш
https://www.trambesh.eu/
Телефон на отдел „Бюджет и местни приходи: 061414132
e-mail: obshtina_pt@abv.bg

Свищов
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СВИЩОВ
IBANBG20UNCR70008424465133
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Свищов
https://svishtov.bg/
Телефон „Административно обслужване“: 063168132
e-mail: obshtina@svishtov.bg
Стражица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТРАЖИЦА
IBANBG55STSA93008401101200
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стражица
https://strazhitsa.com/ и https://strazhitsa.egov.bg
Телефон: 06161 4343
e-mail: obshtina@strazhitsa.com
Сухиндол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СУХИНДОЛ
IBANBG65CECB97908459472900
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сухиндол
https://suhindol.bg/
Телефон: 061362912
e-mail: kmet@suhindol.egov.bg

Област Видин

Белоградчик

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
IBANBG65IABG74968400270200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 % за недвижимо имущество
1 % за движимо имущество
Финансова идентификация на банкова сметка на община Белоградчик
https://belogradchik.egov.bg/
Телефон: 0936 53017
e-mail: kmet@belogradchik.egov.bg
Бойница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОЙНИЦА
IBANBG69IABG74968400267800
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бойница
https://obshtina-boinica.com/
Телефон „Данъчна служба“: 093338930
e-mail: boinica@mail.orbitel.bg
Брегово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРЕГОВО
IBANBG40STSA93008473210300
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Брегово
https://bregovo.bg/
Телефон на „МДТ“: 09312 3639 или 09312 3640
e-mail: cao@bregovo.bg

Видин
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВИДИН
IBANBG25DEMI92408400304480
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Видин
https://vidin.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +35994609428
e-mail: mdt@vidin.bg
Грамада
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГРАМАДА
IBANBG10STSA93008400226100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Грамада
http://obshtina-gramada.com/bg/
Телефон: 093372258
e-mail: obstina_gramada@abv.bg
Димово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДИМОВО
IBANBG54IABG74968400732700
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Димово
www.dimovo.bg
Телефон „Местни приходи“: 0877246454
e–mail: obstina_dimovo@abv.bg

Кула
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КУЛА
IBANBG02IABG74968407440701
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кула
https://obshtina-kula.com/
Телефон на „Местни данъци и такси“: 0885500977
e-mail: obshtina@kula.egov.bg

Макреш
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МАКРЕШ
IBANBG13CREX92608415813700  
КОД BIC/SWIFTCREXBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТОКУДА БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Макреш
https://makreshbg.com/
Телефон: 094600356
e-mail: obshtina@makresh.egov.bg
Ново село
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НОВО СЕЛО
IBANBG17FINV91508417663021
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ново село
www.obshtina-novoselo.com
Телефон: +359 931622 – 25
e-mail: obshtina-novoselo@abv.bg
Ружинци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РУЖИНЦИ
IBANBG20IABG74968400268100
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ружинци
https://obshtina-ruzhintsi.com/
Телефон на „Местни данъци и такси“: 0879168360
e-mail: rujinci@abv.bg
Чупрене
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
IBANBG39IABG74968400402200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Чупрене
https://chuprene.com/
Телефон: 093272580
e-mail: ob_chuprene@abv.bg

Област Враца

Борован

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОРОВАН
IBANBG11IORT73738401692800  
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество2,3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Борован
https://borovan.bg/
Телефон: 070020126
e-mail: ob.borovan@borovan.egov.bg
Бяла Слатина
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
IBANBG43IABG74948402026200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бяла Слатина
https://byala-slatina.bg/
Телефон на Главен ескперт „МДТ“: 0915 882 132
e-mail: bslatina@oabsl.bg
Враца
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВРАЦА
IBANBG41FINV91508417551718
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Враца
https://www.vratza.bg/
Телефон на „Център за административно обслужване“: 0879968986
e-mail: mdt@vratza.bg
Козлодуй
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
IBANBG53UNCR70008425065066
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Козлодуй
https://kozloduy.bg/
Телефон: 0973 85 800
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com
Криводол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КРИВОДОЛ
IBANBG67SOMB91308444127444
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Криводол
http://www.krivodol.com
Телефон на отдел „Местни данъци и такси“: 0879516533
e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net
Мездра
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МЕЗДРА
IBANBG95STSA93008425414500
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Мездра
https://www.mezdra.bg/
Телефон „Местни данъци и такси“: 0882 05 18 14
e–mail: office_mdt@mezdra.bg

Мизия
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МИЗИЯ
IBANBG26UBBS88888412135100
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Мизия
https://www.obshtinamizia.com/
Телефон: 091612315
e-mail: mizia@mizia.egov.bg

Оряхово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ОРЯХОВО
IBANBG73IABG74948401358300
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Оряхово
https://www.oriahovo.bg/
Телефон: 091714702
e-mail: mail@oriahovo.bg
Роман
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РОМАН
IBANBG89STSA93008490020100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Роман
https://roman.egov.bg/
Телефон: 091232064
e-mail: roman@roman.bg
Хайредин
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХАЙРЕДИН
IBANBG88STSA93008490040100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Хайредин
https://www.hayredin.com/
Телефон: 091662209
e-mail: hayredin_ob@mail.bg

Област Габрово

Габрово

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГАБРОВО
IBANBG58STSA93008460754400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
4.5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Габрово
https://gabrovo.bg/
Телефон: 066 818400
e-mail: gabrovo@gabrovo.bg
Дряново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДРЯНОВО
IBANBG86CECB97908468119102
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Дряново
https://www.dryanovo.bg/
Телефон: 0676 / 72962
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
Севлиево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЕВЛИЕВО
IBANBG12UNCR70008423556969
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Севлиево
https://www.sevlievo.bg/
Телефон: 0675 3 27 91
e-mail: sevlievo@sevlievo.bg
Трявна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТРЯВНА
IBANBG31STSA93008411029000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Трявна
https://tryavna.bg/
Телефон: 067762496
e-mail: tryavna@tryavna.bg

Област Добрич

Балчик
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БАЛЧИК
IBANBG38UNCR96608497503315 
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
6.6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Балчик
https://balchik.bg/
Телефон: +359 579 71089
e-mail: mayor@balchik.bg
Генерал Тошево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
IBANBG38UNCR70008424684999
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Генерал Тошево
https://generaltoshevo.bg/
Телефон: 05731 20 20 
e-mail: mail@toshevo.org
Добричка
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОБРИЧКА
IBANBG22SOMB91308410020144
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.4 %
3.3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Добричка
https://dobrichka.bg/
Телефон: 058600889
e-mail: obshtina@dobrichka.bg
Добрич – град
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОБРИЧ
IBANBG12IABG74958400875901
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Добрич
https://www.dobrich.bg/
Телефон: +359 58 600  001
e-mail: dobrich@dobrich.bg
Каварна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАВАРНА
IBANBG92CECB979084G4066400
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Каварна
https://www.kavarna.bg/
Телефон: +359 (570) 8 18 18
e-mail: obshtina@kavarna.bg
Крушари
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КРУШАРИ
IBANBG04IORT80888497522700
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Крушари
http://www.krushari.bg/
Телефон: +359 5771 20 24
e–mail: krushari@krushari.bg 
Тервел
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТЕРВЕЛ
IBANBG53BPBI79388462568000
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Тервел
https://www.tervel.bg/
Телефон: 057512070
e-mail: tervel@tervel.bg
Шабла
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ШАБЛА
IBANBG59IABG74958400207501
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
3.5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Шабла
https://shabla.bg/
Телефон: 05743 41 45
e-mail: obshtina@shabla.egov.bg

Област Кърджали

Ардино

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АРДИНО
IBANBG91DEMI92408400055554
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ардино
https://ardino.bg/
Телефон: +359 3651 4238
e-mail: info@ardino.bg
Джебел
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
IBANBG46DEMI92408400044821 
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Джебел
https://dzhebel.bg/
Телефон: 036322051
e-mail: kmet@dzhebel.bg
Кирково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КИРКОВО
IBANBG42SOMB91308435063244
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кирково
https://www.kirkovo.bg/
Телефон: 036792016
e-mail: kirkovo@kirkovo.bg
Крумовград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КРУМОВГРАД
IBANBG13STSA93008400641400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Крумовград
https://www.krumovgrad.bg/
Телефон: 0886073399
e-mail: minkrum@krumovgrad.bg
Кърджали
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
IBANBG09DEMI92408400072453
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кърджали
https://kardjali.bg/
Телефон за информация за услуги: 036167319
e-mail: obshtinakardzhali@kardjali.bg
Момчилград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
IBANBG81DEMI92408400024403
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Момчилград
https://www.momchilgrad.bg/
Телефон: 03631 7841
e–mail: obshtina@momchilgrad.bg

Черноочене
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
IBANBG65IORT80318407020000
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Черноочене
http://chernoochene.com/
Телефон: 036916223
e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg


Област Кюстендил

Бобов дол

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
IBANBG33BPBI79258458926744
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бобов дол
https://bobovdol.egov.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0895656128 
e-mail: mdt@bobovdol.egov.bg 
Бобошево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОБОШЕВО
IBANBG88STSA93008444304600 
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бобошево
https://obshtina-boboshevo.eu/
Телефон: 07046/23-54
e-mail: obst_boboshevo@mail.bg
Дупница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДУПНИЦА
IBANBG26UNCR70008421757076
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Дупница
https://www.dupnitsa.bg/
Телефон: 070159285
e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

Кочериново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
IBANBG89STSA93008431131400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5,2 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кочериново
https://www.ob-kocherinovo.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 070532323
e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg
Кюстендил
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
IBANBG11SOMB91308442298644
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кюстендил
https://www.kustendil.bg/
Телефон: 078551166
e-mail: obstina@kustendil.bg
Невестино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НЕВЕСТИНО
IBANBG51STSA93008436149700
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF   
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Невестино
https://nevestino.bg/
Телефон: 07915 24 07
e–mail: mdtnevestino@abv.bg

Рила
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РИЛА
IBANBG18UBBS88888430055800
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Рила
https://www.grad-rila.bg/
Телефон: 0884 400 944
e-mail: obshtina_rila@grad-rila.bg

Сапарева баня
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
IBANBG07IABG74908401171601
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сапарева баня
https://saparevabanya.bg/
Телефон: 0886188388
e-mail: sap_oba@abv.bg
Трекляно
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
IBANBG27STSA93008416007500
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТА БАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Трекляно
http://trekliano.eu/
Телефон: 079 27 6337
e-mail: obshtina_treklyano@abv.bg

Област Ловеч

Априлци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АПРИЛЦИ
IBANBG28IORT80488493438200
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Априлци
https://www.obshtina-apriltsi.com/
Телефон: 069582222
e-mail: info@obshtina-apriltsi.com
Летница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЕТНИЦА
IBANBG37STSA93008410812000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Летница
https://www.letnitsa.bg/
Телефон: 069412110
e-mail: letnitsa@mail.bg
Ловеч
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛОВЕЧ
IBANBG25FINV91508416731095
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ловеч
https://www.lovech.bg/
Телефон: 068688381
e-mail: info@lovech.bg
Луковит
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛУКОВИТ
IBANBG58STSA93008450103800
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Луковит
https://www.lukovit.bg/
Телефон: 0697 52464
e-mail: lukovit@lukovit.bg
Тетевен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТЕТЕВЕН
IBAN BG49UBBS80028455006510
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Тетевен
https://teteven.bg/
Телефон: 067852200
e-mail: mayor@teteven.bg
Троян
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТРОЯН
IBANBG92UBBS81558420008108
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Троян
https://www.troyan.bg/
Телефон: 067068050
e–mail: postbox@troyan.bg
Угърчин
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА УГЪРЧИН
IBANBG98STSA93008413229500
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Угърчин
https://ugarchin.bg/
Телефон: 069312121
e-mail: obshtina@ugarchin.com
Ябланица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
IBANBG46CECB97908460929600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ябланица
https://yablanitsa.bg/
Телефон: 0886901907
e-mail: kmet@yablanitsa.bg

Област Монтана

Берковица

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕРКОВИЦА
IBANBG35UBBS80028413870905
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Берковица
https://www.berkovitsa.bg/
Телефон: 095389151
e-mail: ob@berkovitsa.com
Бойчиновци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
IBANBG93IABG74748400984500
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бойчиновци
https://www.boychinovtsi.bg/
Телефон: 095132236
e-mail: kmet@boychinovtsi.bg
Брусарци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРУСАРЦИ
IBANBG39STSA93008490050100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Брусарци
https://brusartsi.com/
Телефон на отдел „МДТ“: 097832211
e-mail: mdt@brusartsi.egov.bg

Вълчедръм
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
IBANBG72STSA93008400547800
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Вълчедръм
https://valchedram.bg/
Телефон: 097443444
e-mail: kmet@valchedram.bg
Вършец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBANBG08UBBS80028454303610
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Вършец
https://newsite.varshets.bg/
Телефон: 0875328951
e-mail: admin@varshets.bg
Георги Дамяново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
IBANBG31UBBS80028463116810
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Георги Дамяново
https://georgidamyanovo.com/
Телефон „Местни приходи“: 0882308510
e–mail: kmet@gd3470.egov.bg

Лом
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛОМ
IBANBG76IABG74748400910601
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Лом
https://lom.bg/
Телефон: 097169101
e-mail: obshtina.lom@mail.bg

Медковец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
IBANBG18UBBS80028413868301
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Медковец
https://medkovec.bg/
Телефон: 09724/99-57
e-mail: medkovec@mail.bg
Монтана
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МОНТАНА
IBANBG17FINV91508416677210
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Монтана
https://www.montana.bg/
Телефон: 096 301 342
e-mail: montana@montana.bg
Чипровци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
IBANBG85STSA93008400055000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Чипровци
https://www.chiprovtsi.bg/
Телефон: 095542828
e-mail: chiprovci@mail.bg
Якимово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЯКИМОВО
IBANBG58UBBS80028413870103
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Якимово
http://www.iakimovo.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 0884086351
e-mail: qkimovo@net-surf.net

Област Пазарджик

Батак

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БАТАК
IBANBG51UBBS80028413867901
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,4 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Батак
https://www.batak.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359(0)35532222
e-mail: info@batak.bg
Белово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕЛОВО
IBANBG79IORT80488494154500
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Белово
https://www.belovo.eu/
Телефон: 035812773
e-mail: kmet@belovo.bg

Брацигово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРАЦИГОВО
IBANBG98SOMB91308430490044
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Брацигово
https://www.bratsigovo.bg/
Телефон: 035522065
e-mail: kmet@bratsigovo.bg

Велинград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
IBANBG21SOMB91308466901544
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,75 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Велинград
https://velingrad.bg/
Телефон: 0885727411
e-mail: obshtina@velingrad.bg

Лесичово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
IBANBG58UBBS80028460714410
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Лесичово
https://www.lesichovo.bg/
Телефон: +359 3517 2221
e-mail: oba_lesichovo@abv.bg

Пазарджик
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
IBANBG63UBBS80028463757210
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Пазарджик
https://pazardzhik.bg/
Телефон: 034 44 55 01
e–mail: secretary@pazardjik.bg

Панагюрище
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
IBANBG30UBBS80028463456910
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Панагюрище
https://www.panagyurishte.org/
Телефон: 0878871663
e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg

Пещера
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЕЩЕРА
IBANBG06SOMB91308432970244
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Пещера
https://www.peshtera.bg/
Телефон: +359 350 62203
e-mail: mayor@peshtera.bg
Ракитово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАКИТОВО
IBANBG30RZBB91558400055002
КОД BIC/SWIFTRZBBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4,2 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ракитово
https://rakitovo.bg/
Телефон: + 359 3542 2044
e-mail: rakitovo@rakitovo.bg

Септември
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
IBANBG85SOMB91308447055744
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Септември
https://www.septemvri.org/
Телефон: 035617000
e-mail: municipality@septemvri.bg
Стрелча
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТРЕЛЧА
IBANBG81TEXI95458400082201
КОД BIC/SWIFTTEXIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЕКСИМБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,4 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стрелча
http://www.strelcha.bg/
Телефон: 03532 20 20
e-mail: kmet.strelcha@gmail.com

Сърница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЪРНИЦА
IBANBG23IABG74918427098200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сърница
www.sarnitsa.bg
Телефон: 03547/22 66
e-mail: obshtina@sarnitsa.bg

Област Перник

Брезник
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРЕЗНИК
IBANBG46STSA93008423552400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Брезник
https://www.breznik.info/
Телефон: 07751/ 24-34
e-mail: obshtina_breznik@abv.bg
Земен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЗЕМЕН
IBANBG31STSA93008400630600
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 % – при дарение и давност
3 % – при придобиване на МПС
Финансова идентификация на банкова сметка на община Земен
https://zemen-bg.com/
Телефон: + 359 7741 / 24 94
e-mail: obshtina_zemen@abv.bg
Ковачевци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
IBANBG57IABG74788400576000
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5,5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ковачевци
https://kovachevtsi.com/
Телефон на отдел „МДТ“: 0885 74 75 27
e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg
Перник
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЕРНИК
IBANBG49CECB97908460879300
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Перник
https://pernik.bg/
Телефон: +35976684290
e-mail: obshtina@pernik.bg
Радомир
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАДОМИР
IBAN BG77IABG74788400467000
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Радомир
https://radomir.bg/
Телефон: 0777 82490
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg
Трън
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТРЪН
IBANBG16STSA93008400474700
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Трън
https://tran.bg
Телефон на отдел „МДТ“: 077333238
e–mail: mdt_tran@abv.bg

Област Плевен

Белене
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЕЛЕНЕ
IBANBG74STSA93008459454700
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Белене
https://belene.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0658/ 3 49 50
e-mail: obshtina@belene.egov.bg
Гулянци
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
IBANBG43SOMB91308436323644
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Гулянци
https://gulyantsi.bg/
Телефон: 06561 / 2171
e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

Долна Митрополия
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
IBANBG78IABG74738410032300
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,9 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Долна Митрополия
https://www.dolnamitropolia.bg/
Телефон: 06552/20-48
e-mail: kmet@dolnamitropolia.egov.bg

Долни Дъбник
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
IBANBG04BUIN95618400255145
КОД BIC/SWIFTBUINBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТААЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Долни Дъбник
https://dolnidabnik.egov.bg/
Телефон: +3596514/25 04
e-mail: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Искър
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ИСКЪР
IBANBG87STSA93008418008500
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Искър
https://iskarbg.bg/
Телефон: 065 16 2424
e-mail: iskar@iskarbg.bg

Кнежа
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КНЕЖА
IBANBG24IABG74948401620500
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кнежа
http://knezha.bg/
Телефон: 09132/71-36
e–mail: obstina_kneja@knezha.bg

Левски
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЕВСКИ
IBANBG22UBBS80028413869102
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3,4 % – при придобиване на недвижими имоти
2,6 % – при придобиване на МПС
Финансова идентификация на банкова сметка на община Левски
http://oblevski.com/
Телефон: 0650/82448
e-mail: obshtina@oblevski.egov.bg

Никопол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НИКОПОЛ
IBANBG07STSA93008470000000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Никопол
https://nikopol-bg.com/
Телефон: 06541/2190
e-mail: obshtina@nikopol.egov.bg
Плевен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЛЕВЕН
IBANBG85BGUS91608404113900
КОД BIC/SWIFTBGUSBGSF  
ИМЕ НА БАНКАТАБЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,85 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Плевен
https://www.pleven.bg/
Телефон: 064 881 200
e-mail: mayor@pleven.bg

Пордим
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПОРДИМ
IBANBG94IORT73808437001000
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,9 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Пордим
https://pordim.bg/
Телефон: +359 6513 2217
e-mail: obshtina@pordim.bg
Червен бряг
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
IBANBG04DEMI92408400254515
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Червен бряг
https://www.chervenbryag.bg/
Телефон: 0659 988 00
e-mail: municipality@chervenbryag.bg

Област Пловдив

Асеновград

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АСЕНОВГРАД
IBANBG50IORT73758404020000 
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Асеновград
https://www.asenovgrad.bg/
Телефон: 070010502
e-mail: obshtina@asenovgrad.bg
Брезово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРЕЗОВО
IBANBG86STSA93008400520000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Брезово
https://staging.egov.bg/wps/portal/brezovo/
Телефон: 031913010
e-mail: oba@brezovo.bg
Калояново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАЛОЯНОВО
IBANBG84CECB979084B5561500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество 1,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Калояново
https://kaloyanovo.egov.bg/
Телефон: 03123 2221
e-mail: kaloianovo@mail-bg.com
Карлово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАРЛОВО
IBANBG81FINV91508416025382
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Карлово
https://www.karlovo.bg/
Телефон: 0335/ 54 500
e-mail: obshtina@karlovo.bg
Кричим
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КРИЧИМ
IBANBG41CECB97908466975700
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кричим
https://www.krichim.bg/
Телефон: 031452250
e-mail: delovodstvo@krichim.egov.bg
Куклен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КУКЛЕН
IBANBG08CECB979084G0663600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,73 %
5,1 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Куклен
https://kuklen.org/
Телефон: 03115/2120
e–mail: mail@kuklen.org

Лъки
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЪКИ
IBANBG26CECB97908456275900
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Лъки
https://www.oblaki.com/
Телефон: 030522255
e-mail: laki@laki.egov.bg

Марица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МАРИЦА
IBANBG34SOMB91308459938844
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Марица
https://maritsa.bg/
Телефон: 032907800
e-mail: obshtina@maritsa.bg
Перущица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
IBANBG24STSA93008416969600
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0.7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Перущица
https://www.perushtitsa.bg/
Телефон: 03143/27-86
e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg
Пловдив
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЛОВДИВ
IBANBG53IORT73758402020000
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Пловдив
https://www.plovdiv.bg/
Телефон: 080011232
e-mail: info@plovdiv.bg
Първомай
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
IBANBG08CECB979084B3201500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3,0 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Първомай
https://www.parvomai.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0336/ 64425
e-mail: obaparv@parvomai.bg
Раковски
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАКОВСКИ
IBANBG21UNCR70008421759882
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5,2 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Раковски
http://rakovski.bg/
Телефон: 031512087
e-mail: oa@rakovski.bg
Родопи
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РОДОПИ
IBANBG42SOMB91308429427544
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Родопи
https://rodopi.bg/
Телефон: 032/604 100
e-mail: mdt@rodopi.bg
Садово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САДОВО
IBANBG35CECB97908442797200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Садово
https://sadovo-tpl.website.bg/
Телефон: 0884233790
e-mail: sadovo@sadovo.bg
Сопот
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СОПОТ
IBANBG80DEMI92408400199409
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сопот
http://www.sopot-municipality.com/
Телефон: 031346003
e-mail: obshtina@sopot.bg
Стамболийски
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
IBANBG42IABG70968400381200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стамболийски
https://stamboliyski.egov.bg/
Телефон: 0339/6-24-93
e-mail: obshtina@stamboliyski.egov.bg
Съединение
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
IBANBG02STSA93008408020000
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Съединение
https://saedinenie.bg/
Телефон: 031823921
e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Хисаря
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХИСАРЯ
IBANBG49CECB979084C8105200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,9 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Хисаря
https://hisarya.bg/
Телефон: 0337/ 6 21 80
e-mail: contacts@hisarya.bg

Област Разград

Завет
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЗАВЕТ
IBANBG98STSA93008400600100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Завет
http://zavet-bg.com/
Телефон: +359 8442 20 20
e-mail: zavet@zavet-bg.com
Исперих
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ИСПЕРИХ
IBANBG32RZBB91558400192900
КОД BIC/SWIFTRZBBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Исперих
https://www.isperih.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 084312346
e-mail: isperih@isperih.bg

Кубрат
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КУБРАТ
IBANBG46CECB97908447126500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,75 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кубрат
www.kubrat.bg
Телефон: (0848) 72020
e-mail: kubrat@kubrat.org

Лозница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛОЗНИЦА
IBANBG59IORT81168401000100
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Лозница
https://loznitsa.bg/
Телефон: 08475 25 51
e-mail: obshtina@loznitsa.bg

Разград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАЗГРАД
IBANBG62TEXI95458405971801
КОД BIC/SWIFTTEXIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЕКСИМ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,4 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Разград
https://razgrad.bg/
Телефон: (084) 660 091
e-mail: obshtina@razgrad.bg

Самуил
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САМУИЛ
IBANBG74DEMI92408400217365
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Самуил
https://samuil.bg/
Телефон: 08477/ 20-20
e–mail: info@samuil.bg

Цар Калоян
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
IBANBG63CECB97908459251000
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Цар Калоян
https://www.tsarkaloyan.tsarkaloyan.eu/
Телефон: 08424 23 16
e-mail: obshtina@tsarkaloyan.bg


Област Русе

Борово

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОРОВО
IBANBG73CECB97908470380600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Борово
https://www.borovo.org/
Телефон: 081402253
e-mail: borovo@borovo.org
Бяла
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БЯЛА
IBANBG35STSA93008441048100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Бяла
https://byala.bg/
Телефон: 0817 72020
e-mail: byala.rs@byala.bg
Ветово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕТОВО
IBANBG56CECB97908447333900
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ветово
https://vetovo.bg/
Телефон: 08161 / 22-53
e-mail: vetovo@vetovo.bg
Две могили
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
IBANBG30UBBS80028449207610
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Две могили
https://dvemogili.egov.bg/
Телефон: 08141/39-99
e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg
Иваново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ИВАНОВО
IBANBG46CECB979084F2318200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Иваново
https://www.ivanovo.bg/
Телефон: 08116/22-55
e-mail: obshtina@ivanovo.bg
Русе
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РУСЕ
IBANBG96IORT73798400080000
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,7 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Русе
https://obshtinaruse.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 082/506 527
e–mail: mdt@ruse-bg.eu

Сливо поле
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
IBANBG78CECB979084G4608300
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сливо поле
https://www.slivopole.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 08131 2738
e-mail: slivopole@slivopole.bg

Ценово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЦЕНОВО
IBANBG04CECB97908476542700
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ценово
https://www.tsenovo.eu/
Телефон на отдел „МДТ“: 081222362
e-mail: mdt@tsenovo.bg

Област Силистра

Алфатар

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АЛФАТАР
IBANBG69FINV91508416653673
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Алфатар
http://alfatar.egov.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 086 811 618
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg
Главиница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
IBANBG12CECB97908447835600
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Главиница
https://www.glavinitsa.bg/
Телефон: (08636) 20 40
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg
Дулово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДУЛОВО
IBANBG32FINV91508415830421
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Дулово
https://dulovo.bg/
Телефон: 0864/23000
e-mail: obshtina@dulovo.bg
Кайнарджа
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАЙНАРДЖА
IBANBG76IABG74598400039500
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Кайнарджа
http://kaynardzha.egov.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 086798-425
e-mail: mun-kaynardzha@obmen.bg
Силистра
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СИЛИСТРА
IBANBG50STSA93008402675600
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Силистра
https://silistra.egov.bg
Телефон: 086/ 816 240
e-mail: mayor@silistra.bg
Ситово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СИТОВО
IBANBG83IABG74598423344400 
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ситово
https://sitovo.bg/
Телефон: +359 86 882 213
e–mail: sitovo@sitovo.bg

Тутракан
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТУТРАКАН
IBANBG10CECB97908447458500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Тутракан
http://tutrakan.egov.bg
Телефон: 0866 60 621
e-mail: TUTRAKAN@B-TRUST.ORG

Област Сливен

Котел

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОТЕЛ
IBANBG71SOMB91308415510044
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Котел
https://kotel.bg/
Телефон: 0453/423-36
e-mail: kmet@kotel.bg
Нова Загора
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
IBANBG84CECB97908455242000
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Нова Загора
https://www.nova-zagora.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 0457/5 70 80
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
Сливен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЛИВЕН
IBANBG03SOMB91308428713744
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сливен
https://mun.sliven.bg/
Телефон: 044/611 100
e-mail: obstina@sliven.bg
Твърдица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТВЪРДИЦА
IBANBG26STSA93008477777700
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Твърдица
https://www.tvarditsa.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 0454/42912
e-mail:  obshtina@tvarditsa.bg

Област Смолян

Баните
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БАНИТЕ
IBANBG75IABG74918400459900
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Баните
www.banite.egov.bg
Телефон: 03025/22 20
e-mail: banite@banite.egov.bg
Борино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОРИНО
IBANBG24CECB979084F6638200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Борино
http://www.borino.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359/03042 2134
e-mail: obshtina@borino.egov.bg

Девин
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДЕВИН
IBANBG79IABG74918402562400
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Девин
https://www.devin.bg/
Телефон: 03041 2174
e-mail: obshtina@devin.bg

Доспат
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОСПАТ
IBANBG70IABG74918401035200
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Доспат
https://dospat.bg/
Телефон: 03045 23-10
e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

Златоград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
IBANBG48IABG74918400867301
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Златоград
https://zlatograd.bg/
Телефон:  (+359) 3071 25 51
e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Мадан
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МАДАН
IBANBG30IABG74918400234700
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Мадан
https://madan.bg/
Телефон: 0308/9-82-20
e–mail: madanoba@gmail.com

Неделино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НЕДЕЛИНО
IBANBG10IABG74918401090600
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF 
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Неделино
https://nedelino.bg/
Телефон: 030729292
e-mail: obshtina@nedelino.bg

Рудозем
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РУДОЗЕМ
IBANBG67IORT80198400500600
КОД BIC/SWIFTIORTBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНВЕСТБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Рудозем
https://www.rudozem.bg/
Телефон: 0306 99199
e-mail: oba@rudozem.bg
Смолян
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СМОЛЯН
IBANBG66BPBI79278442880700
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Смолян
www.smolyan.bg
Телефон: +35930162662
e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

Чепеларе
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
IBANBG88SOMB91308432300244
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Чепеларе
http://chepelare.org
Телефон: 0882392711
e-mail: mail@chepelare.bg

София (столица)


Област София

Антон

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АНТОН
IBANBG07UBBS80028460754710
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Антон
https://antonbg.eu/
Телефон: 07186/2300
e-mail: obanton@abv.bg
Божурище
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
IBANBG27UNCR96608497658810
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Божурище
https://www.bozhurishte.bg/
Телефон: 02/993 29 13
e-mail: obshtina@bozhurishte.bg
Ботевград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОТЕВГРАД
IBANBG94TEXI95458408144801
КОД BIC/SWIFTTEXIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЕКСИМ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ботевград
https://botevgrad.bg/
Телефон на Дирекция „МДТ“: 0723 66644
e-mail: obshtina@botevgrad.org

Годеч
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГОДЕЧ
IBANBG84UNCR96608497598711
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество 2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Годеч
https://www.godech.bg/
Телефон: 072922300
e-mail: office@godech.bg
Горна Малина
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
IBANBG29UNCR96608411292011
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Горна Малина
https://www.gornamalina.bg/
Телефон: 07152 23 20
e-mail: gmalina@gornamalina.bg
Долна баня
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
IBANBG21STSA93008410908900
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Долна баня
https://dolna-banya.net/
Телефон на отдел „МДТ“: 071208834
e–mail: obshtinadb@abv.bg

Драгоман
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДРАГОМАН
IBANBG30STSA93008497660300
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Драгоман
https://www.obshtinadragoman.com/
Телефон: 07172 /25-56
e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg

Елин Пелин
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
IBANBG18SOMB91308458328544
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Елин Пелин
https://www.elinpelin.org/
Телефон: 0725/686 20
e-mail: obshtina@elinpelin.bg
Етрополе
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
IBANBG73CECB97908443120302 
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Етрополе
http://etropole.bg/
Телефон: 0720/68200
e-mail: obstina@etropolebg.com
Златица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЗЛАТИЦА
IBANBG39FINV91508416979163
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Златица
https://zlatitsa.egov.bg/
Телефон: 072860201
e-mail: kao@zlatitsa.bg
Ихтиман
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ИХТИМАН
IBANBG14CECB97908447378500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ихтиман
https://ihtiman.bg/
Телефон: 0724 82381
e-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg
Копривщица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
IBANBG23CECB979084A9128200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Копривщица
http://koprivshtitsa-bg.com/
Телефон: 07185 9485
e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com
Костенец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
IBANBG27СЕСВ97908442549800
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Костенец
https://kostenetz.com/
Телефон: 07142/2308
e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com
Костинброд
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КОСТИНБРОД
IBANBG85UNCR96608497575510
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Костинброд
https://kostinbrod.bg/
Телефон: 0721 68 722
e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
Мирково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МИРКОВО
IBANBG18UNCR75278459464300
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Мирково
https://mirkovo.bg/
Телефон: 071822286
e-mail: info@mirkovo.bg
Пирдоп
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПИРДОП
IBANBG97CECB97908491192100
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество1 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Пирдоп
http://www.pirdop.bg
Телефон: 07181 52 42
e-mail: obshtina@pirdop.egov.bg
Правец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПРАВЕЦ
IBANBG64UBBS88888492874500
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Правец
https://pravets.bg/
Телефон: 07133 / 22 88
e-mail: obshtina@pravets.bg
Самоков
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА САМОКОВ
IBANBG40CECB97908462119801
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Самоков
www.samokov.bg
Телефон: 0722/66630
e-mail: samokov@samokov.bg
Своге
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СВОГЕ
IBANBG75SOMB91308490023044
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Своге
https://www.svoge.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0700 44 045
e-mail: dmdt@svoge.bg
Сливница
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СЛИВНИЦА
IBANBG65UNCR96608497655410
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Сливница
https://www.slivnitsa.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0727 4 20 34
e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
Чавдар
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧАВДАР
IBANBG02UNCR75278459464200
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
3,5 %
При възмездно придобиване на имущество1,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Чавдар
https://www.chavdar.eu/
Телефон: + 359 71 89 2261
e-mail: obchavdar@abv.bg
Челопеч
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
IBANBG52UNCR70008423609502
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Челопеч
www.chelopech.org 
Телефон: 07185/25-50
e-mail: obshtina.chelopech@chelopech.egov.bg

Област Стара Загора

Братя Даскалови
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
IBANBG59UNCR76308400001201
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Братя Даскалови
https://bratia-daskalovi.com/
Телефон на отдел „МДТ“: 0882568048
e-mail: localtaxes@bratia-daskalovi.com
Гурково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГУРКОВО
IBANBG88CECB97908463698000
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Гурково
https://www.gurkovo.bg/
Телефон: 080019221
e-mail: obshtina@gurkovo.bg

Гълъбово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
IBANBG16SOMB91308438008244
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Гълъбово
https://galabovo.org/
Телефон: 0418/ 68 901
e-mail: mdt_g@abv.bg

Казанлък
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАЗАНЛЪК
IBANBG07SOMB91308421727344
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Казанлък
https://www.kazanlak.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0431/ 98 350
e-mail: mayor@kazanlak.bg 

Мъглиж
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МЪГЛИЖ
IBANBG14STSA93008400388600
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Мъглиж
https://maglizh.bg/
Телефон: 04321 / 33-01
e-mail: obshtina@maglizh.bg

Николаево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НИКОЛАЕВО
IBANBG18UNCR96608484113213
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Николаево
https://nikolaevo.bg/
Телефон: 04330 2040
e–mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Опан
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ОПАН
IBANBG78RZBB91558409467309
КОД BIC/SWIFTRZBBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Опан
https://www.opan.bg/
Телефон: 041012260
e-mail: opan@mail.bg

Павел баня
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
IBANBG91UNCR96608400300310
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Павел баня
https://pavelbanya.bg/
Телефон: +359 4361 32 60
e-mail: mayor@pavelbanya.bg

Раднево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА РАДНЕВО
IBANBG46CECB979084I3717100
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Раднево
https://radnevo.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0417/82055
e-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net

Стара Загора
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
IBANBG62UNCR70008422236384
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стара Загора
https://www.starazagora.bg/
Телефон: (042) 614 614
e-mail: MDT@STARAZAGORA.BG

Чирпан
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЧИРПАН
IBANBG71CECB97908447266700
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Чирпан
https://www.chirpan.bg/
Телефон: 041692122 
e-mail: kmet@chirpan.bg


Област Търговище

Антоново

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА АНТОНОВО
IBANBG72CECB97908421764800
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Антоново
https://antonovo.bg/
Телефон: 06071/2222
e-mail: info@antonovo.bg
Омуртаг
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ОМУРТАГ
IBANBG25FINV915084UB067308
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Омуртаг
https://www.omurtag.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 060562206
e-mail: obshtina_omurtag@abv.bg
Опака
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ОПАКА
IBANBG98CECB97908419799500
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Опака
https://opaka.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 06039/2316
e-mail: obstinaopaka@abv.bg
Попово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ПОПОВО
IBANBG45STSA93008413872400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,8 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Попово
https://www.popovo.bg/
Телефон: 0608/40021
e-mail: obstina@popovo.bg
Търговище
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
IBANBG60UBBS80028413869000
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Търговище
https://targovishte.bg
Телефон: +359 601 68 612
e-mail: obshtina@targovishte.bg

Област Хасково

Димитровград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
IBANBG07BPBI79268465363501
КОД BIC/SWIFTBPBIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Димитровград
https://www.dimitrovgrad.bg/
Телефон: 0391/ 68 214
e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg
Ивайловград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
IBANBG15UBBS80028413873205
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ивайловград
https://ivaylovgrad.bg/
Телефон: +359 3661 6090
e-mail: obshtina@ivaylovgrad.bg

Любимец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
IBANBG21UBBS80028413873000
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Любимец
https://lyubimets.bg/
Телефон: 03751/7002
e-mail: oba@lyubimets.bg

Маджарово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МАДЖАРОВО
IBANBG62UBBS88888437255900
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Маджарово
www.madzharovo.bg
Телефон: 03720/22 20
e-mail: madjarovo@abv.bg

Минерални бани
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
IBANBG74DEMI92408400034811
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество 2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Минерални бани
https://mineralnibani.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0885693676
e-mail: info@mineralnibani.bg

Свиленград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
IBANBG51DEMI92408400034740
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Свиленград
https://www.svilengrad.bg/
Телефон: 0379 / 74 302
e–mail: obshtina@svilengrad.bg

Симеоновград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
IBANBG11STSA93008400400100
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,5 %
4 %
При възмездно придобиване на имущество2,4 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Симеоновград
www.simeonovgrad.bg
Телефон: 03781/23-41
e-mail: obshtina@simeonovgrad.bg

Стамболово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТАМБОЛОВО
IBANBG67IABG70978400232000
КОД BIC/SWIFTIABFBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стамболово
https://www.stambolovo.bg/
Телефон: 037 207 000
e-mail: obshtina.stambolovo@gmail.com
Тополовград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
IBANBG61STSA93008400942400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2,7 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Тополовград
https://topolovgrad.bg/
Телефон: +359047052280
e-mail: obshtina@topolovgrad.bg

Харманли
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХАРМАНЛИ
IBANBG49UNCR70008422494541
КОД BIC/SWIFTUNCRBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАУНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Харманли
https://www.harmanli.bg/
Телефон: 037382015
e-mail: obshtina@harmanli.bg
Хасково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХАСКОВО
IBANBG03UBBS81558420000107
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Хасково
https://www.haskovo.bg/
Телефон: (038) 603330
e-mail: kmet@haskovo.bg

Област Шумен

Велики Преслав
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
IBANBG54UBBS80028413872600
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Велики Преслав
https://velikipreslav.bg/
Телефон: 053844315
e-mail: info@velikipreslav.bg
Венец

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЕНЕЦ
IBANBG14DEMI92408400038510 
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Венец
https://venets.bg/
Телефон: 053432190
e-mail: kmet@venets.bg
Върбица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ВЪРБИЦА
IBANBG88CECB97908447088302
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имущество
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Върбица
http://www.varbitsa.org/
Телефон: 05391/21-31
e-mail: obshtina@varbitsa.org

Каолиново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАОЛИНОВО
IBANBG41DEMI92408400055096
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Каолиново
www.kaolinovo.bg
Телефон: +359 5361 2210
e-mail: info@kaolinovo.bg

Каспичан
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА КАСПИЧАН
IBANBG86FINV91508416831071
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Каспичан
https://kaspichan.org/
Телефон: 05351 7474
e-mail: obshtina@kaspichan.org

Никола Козлево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
IBANBG42DEMI92408400038685
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Никола Козлево
http://nikolakozlevo.bg/
Телефон: 053282002
e–mail: obankozlevo@mail.bg

Нови пазар
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
IBANBG92FINV91508415926535
КОД BIC/SWIFTFINVBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Нови пазар
https://novipazar.bg/
Телефон: 053723311
e-mail: npazar@icon.bg

Смядово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СМЯДОВО
IBANBG81STSA93008497639400
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
4,5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Смядово
www.smyadovo.bg
Телефон: +359 5351 2033
e-mail: obshtina@smyadovo.egov.bg
Хитрино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ХИТРИНО
IBANBG18DEMI92408400025828
КОД BIC/SWIFTDEMIBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,6 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Хитрино
https://hitrino.bg/
Телефон: 053 412 130
e-mail: kmet@hitrino.bg

Шумен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ШУМЕН
IBANBG07UBBS81558400106305
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,6 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Шумен
https://www.shumen.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 054/857 614
e-mail: web@shumen.bg

Област Ямбол

Болярово

ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА БОЛЯРОВО
IBANBG04UBBS88888433498000
КОД BIC/SWIFTUBBSBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Болярово
https://bolyarovo.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 04741/69-28
e-mail: finansi@bolyarovo.bg
Елхово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЕЛХОВО
IBANBG91STSA93008401554900
КОД BIC/SWIFTSTSABGSF
ИМЕ НА БАНКАТАБАНКА ДСК АД
Код за плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,4 %
3,3 %
При възмездно придобиване на имущество2 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Елхово
https://elhovo.bg/
Телефон: +359 478 88004
e-mail: obshtina@elhovo.bg
Стралджа
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА СТРАЛДЖА
IBANBG03CECB97908459442200
КОД BIC/SWIFTCECBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
6,6 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Стралджа
https://straldzha.bg/
Телефон: 047616464
e-mail: obshtina@straldzha.bg
Тунджа
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ТУНДЖА
IBANBG39IABG70948400438000
КОД BIC/SWIFTIABGBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,8 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество2,5 % – при придбоване на недвижими имоти
3 % – при придобиване на МПС
Финансова идентификация на банкова сметка на община Тунджа
http://www.tundzha.net

Телефон: 046 661565
e-mail: contact@tundja.net
Ямбол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКАОБЩИНА ЯМБОЛ
IBANBG13SOMB91308424420344
КОД BIC/SWIFTSOMBBGSF
ИМЕ НА БАНКАТАОБЩИНСКА БАНКА АД
Код на плащане (данък придобиване)442500
Размер на данък при придобиване на имуществокакто следва:
При дарение на имущество:
-между братя и сестри и техните деца
-между лица извън посочените в т. 1

0,7 %
5 %
При възмездно придобиване на имущество3 %
Финансова идентификация на банкова сметка на община Ямбол
https://yambol.bg/
Телефон: 0875 333 844
e-mail: yambol@yambol.bg

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds