Продължете към съдържанието

Прехвърляне на собственост върху МПС

Съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движение по пътищата собствеността върху регистрирани в МВР – Пътна полиция („КАТ“) автомобили, регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, регистрирани колесни трактори и регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3, включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена, се прехвърля с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните. Тези сделки могат да бъдат разнообразни: покупко-продажба, дарение, замяна и други. Законът предвижда изключения от изискването за нотариално удостоверяване единствено при договори, с които се прехвълят излезлите от употреба превозни средства, МПС, за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната, МПС с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната. Следва да имате предвид също, че ако лицето, което придобива моторно превозно средство, няма постоянен адрес или адресна регистрация в Република България, то съгласно изискването на чл. 144, ал. 3 от ЗДвП следва регистрацията на превозното средство първо да бъде прекратена и регистрационните табели – върнати, преди да може да се пристъпи към самата сделка.

За сключване на договор, с който се прехвърля собствеността върху МПС, е необходимо да представите на нотариуса следните документи в оригинал:

Свидетелство за регистрация I част (голям талон) на превозното средство;

Квитанция за платен пътен данък, издаден от Общината, в която е регистрирано превозното средство. При прехвърляне на превозно средство в периода януари – юни на текущата година, се представя документ за платен данък за предходната година, а след тази дата – за платена първа вноска от данъка за текущата година;

Удостоверение за застрахователна стойност (оценка) на превозното средство;

Нотариално удостоверено (със заверка на подпис) пълномощно, в случай че някоя от страните не се явява лично, както и съответните нотариално заверени декларации, които следва да го придружават (Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, в отделни случаи Декларации по ЗМИП, като следва да имате предвид, че всички те са ограничени със срок до края на календарната година, в която са заверени);

Документи за самоличност на участниците в сделката.

В общия случай, когато превозното средство е придобито възмездно по време на граждански брак, е необходимо участието и на двамата съпрузи в сделката.

Ако собственикът на превозното средство съгласно свидетелството за регистрация е починал, е необходимо наследниците да представят удостоверение за наследници.


Запазете си час за прехвърляне на МПС/ППС


Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds