Продължете към съдържанието

Преписи на документи

В този вид нотариално производство нотариусът удостоверява, че едно копие на официален или частен документ е идентично с представения му оригинал. Това удостоверяване е възможно както за документи в тяхната цялост, така и за определени части от тях – така нареченият препис-извлечение. То дава възможност на гражданите да представят така заверените преписи на документи (или извлечения от документи) пред определени лица, органи или институции, без да „губят“ притежаваните от тях оригинали. Съгласно чл. 179, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс „официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите“.

За да получите този вид заверка, е необходимо да представите на нотариуса свой документ за самоличност, както и оригинала на документа, препис от който желаете.


Запазете си час за препис на документи


Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds