Продължете към съдържанието

Прехвърляне на собственост и други вещни права върху недвижими имоти


В тази категория попадат всички видове договори, с които се прехвърля собствеността или се учредяват други вещни права върху недвижими имоти. Такива договори са покупко-продажбата, дарението, замяната, прехвърлянето на имот срещу насрещно задължение за издръжка и гледане, учредяването на вещно право на ползване върху недвижим имот и други. Съгласно чл. 18 от Закона за задълженията и договорите тези сделки задължително се извършват  с нотариален акт, а съгласно чл. 570, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс това може да стане само със съдействието на нотариус, в чийто район на действие се намира имотът – предмет на сделката. По силата на Закона за собствеността и Правилника за вписванията всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права задължително се вписват в съответната Служба по вписванията към Агенцията по вписванията.

В случай, че желаете да сключите такава сделка, касаеща недвижим имот, находящ се на територията на Столична община, можете да заявите предварително час за консултация с нотариуса. В рамките на консултацията ще Ви бъдат разяснени законовите изисквания за извършване на съответния нотариален акт, като е препоръчително да представите всички документи, отнасящи се до недвижимия имот, с които разполагате. Нотариусът ще Ви посочи кои от тях са необходими за изповядването на сделката, като при нужда ще Ви укаже с какви допълнителни документи трябва да се снабдите, след което самата сделка ще бъде насрочена. Следва да имате предвид, че съгласно изискванията на българското законодателство, нотариалните актове се вписват в деня на извършването им, така че изповядването на сделките следва да стане в часовия диапазон от 09:30 ч. до 13:00 ч. в работни дни.

Основните документи, които са необходими за извършване на тези нотариални актове, са:

Документ, доказващ собствеността (или друго вещно право) върху съответния недвижим имот – например нотариален акт, договор за доброволна делба, протокол за съдебна делба, съдебно решение, договор за придобиване, сключен с общински или държавни органи и други;

Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, издавано от Отдел „Местни данъци и такси“ на съответния район на Столична община;

Кадастрална скица или схема на имота, издавана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;Нотариално удостоверено (със заверка на подпис и съдържание) пълномощно, в случай че някоя от страните не се явява лично, както и съответните нотариално заверени декларации, които следва да го придружават (Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, Декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, Декларации по ЗМИП, като следва да имате предвид, че всички те са ограничени със срок до края на календарната година, в която са заверени);

Документи за самоличност на участниците в сделката.

В определени случаи е възможно да се изискват и други допълнителни документи като: удостоверения за наследници, удостоверения за административен адрес, удостоверения за идентичност на имена и други.


Запазете си час за изготвяне на пълномощно за прехвърляне на недвижим имот


Всички допълнителни въпроси и обстоятелства ще бъдат уточнени по време на Вашата консултация с нотариуса.

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds