Продължете към съдържанието

Нотариални такси

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 15.08.1998 г.,

Приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 14 август 1998г., изм. ДВ. бр.5 от 19 януари 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 26 май 2009г.

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

I. Обикновени нотариални таксилева
[BGN]
1. За извършване: 
а) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес30
б) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд20
в) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква „б“20
г) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд20
д) за констативни протоколи по Търговския закон50

Забележка. В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви „б“, „в“ и „г“ не се събират.

2. За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа10

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

3. За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи20

Забележка. Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр: 
а) за първата страница10
б) за всяка следваща страница2
а останалите екземпляри се таксуват като преписи. 
5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес: 
а) за първия подпис5
б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква „а“ 
в) за всеки следващ подпис2
г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис10
д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква „г“ 

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 
а) за първата страница3
б) за всяка следваща страница2
7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри: 
а) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице2
б) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице10

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интересНотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително30
101 – 1000 лв.30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 – 10 000 лв.43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 – 50 000 лв.160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 – 100 000 лв.480,50 + 0,5 на сто за горница над 50 000 лв.
100 001 – 500 000 лв.730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв.1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв.
 но не повече от 6000 лв.

9. За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

10. За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.

12. За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.

13. За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:

за всеки месец – 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.
III. Нотариални такси според изразходваното времелева/
за час
14. За устен правен съвет или консултация8
15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните15
16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.5

Забележка. Таксите по т. 14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.

Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.

20. За изготвяне:

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;

б) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.

Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Забележка. Таксите по т. 17-21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса

23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а) извън нотариалната кантора в работно време25 на сто;
б) в нотариалната кантора в неработно време25 на сто;
в) извън нотариалната кантора в неработно време50 на сто
г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена50 на сто
д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установенав двоен размер.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

Глава седма.
НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

Раздел I.
Общи положения

Основание и размер

Чл. 85. (1) Нотариални такси се събират за:

1. извършване на нотариални действия;

2. извършване от нотариус на други действия.

(2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.

Внасяне

Чл. 86. Нотариалните такси се внасят в приход на:

1. нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на съответното действие;

2. общинския бюджет – за нотариалните действия, извършени от органи на местната администрация;

3. държавния бюджет – за нотариални действия, извършени от други органи, включително при заместване на нотариус от съдия по вписванията.

Задължени лица

Чл. 87. Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно.

Дължимост на нотариалните такси

Чл. 88. (1) Нотариалните такси се дължат при извършване на поисканото действие, а таксите за обстоятелствени проверки – при предявяване на искането.

(2) Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса.

Събиране на нотариалните такси

Чл. 89. (1) За събиране на нотариалните такси се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от нотариуса, единият от които се връчва на задълженото лице.

(2) В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, удостоверяваният материален интерес или изразходваното време при пропорционална такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) За дължимите неплатени нотариални такси нотариусът може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При погрешно определен материален интерес и събрани такси действително дължимите такси се събират на основание на подписана от нотариуса сметка, изготвена в срок 7 дни от откриването на грешката.

Раздел II.
Видове нотариални такси

Обикновени нотариални такси

Чл. 90. (1) (Предишен текст на чл. 90 – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Обикновените нотариални такси се събират само за действия, изрично посочени в тарифата, и не зависят от удостоверявания материален интерес или изразходваното време.

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) За нотариалното удостоверяване на съдържанието на документ, което по силата на Търговския закон и Закона за особените залози се извършва едновременно с удостоверяване на подписите на същия, се дължи обикновена нотариална такса.

Пропорционални нотариални такси

Чл. 91. Пропорционалните нотариални такси се събират според удостоверявания материален интерес или изразходваното време и имат определен минимален размер.

Такси според удостоверявания материален интерес

Чл. 92. (1) Процентът на пропорционалната такса според удостоверявания материален интерес намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава определен максимален размер.

(2) За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в намален или в увеличен размер.

Такси според изразходваното време

Чл. 93. (1) Такси според изразходваното време се дължат само на нотариусите и се заплащат за:

1. устни и писмени консултации;

2. посредничество за изясняване волята на страните;

3. справки, набавяне на документи, книжа и други.

(2) Не се дължат такси за устните консултации, дадени по повод на друго таксувано действие.

Такси за изготвяне и проверка на документи

Чл. 94. (1) Такси за изготвяне и проверка на документи се дължат само на нотариусите.

(2) За изготвяне на проект за нотариален акт или друг документ се събира таксата, предвидена за удостоверяване.

(3) За проверка на изготвен проект от документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от таксата, предвидена за удостоверяване. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата.

Допълнителна нотариална такса

Чл. 95. (1) Допълнителната нотариална такса се дължи за действия, извършени по искане на молителя извън нотариалната кантора в неработно време или в почивни и празнични дни.

(2) Таксата по ал. 1 се дължи общо в размер половината от таксата за удостоверяване.

Раздел III.
Удостоверяван материален интерес

Сделки с вещни права

Чл. 96. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При прехвърляне и удостоверяване на право на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес е:

1. пазарната цена на вещта;

2. пазарната цена на по-скъпата вещ – при замяна;

3. пазарната цена на всички дялове – при договор за доброволна делба.

(2) При учредяване или прехвърляне на други вещни права удостоверяваният материален интерес е:

1. при право на строеж – 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото;

2. при учредяване право на ползване – пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен – за 3 години.

(3) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.

Особени случаи

Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:

1. при сделка с моторно превозно средство – стойността, по която същото е застраховано;

2. при сделка с търговско предприятие – балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;

3. при учредяване на търговско дружество -размерът на капитала;

4. при продажба на наследство – пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти;

5. при изпълнение на завещания – пазарната цена на завещаното имущество;

6. при управление на имущество – месечният доход от имуществото;

7. при сделка, която има за предмет парично вземане – номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания – общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен – за 3 години.

(2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.

(3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.

Допълнителни разпоредби

§ 1. „Нотариална такса“ по смисъла на този закон е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 118 от 1997 г.) Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Преходни разпоредби

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.) Заварените от този закон лица, изпълняващи нотариални функции в районните съдилища, продължават да ги изпълняват по досегашния ред, но не по-късно от 1 октомври 1998 г.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието назначава съдиите по вписванията.

§ 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара се състои от лицата по § 3, които отговарят на изискванията по чл. 8, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 и са се кандидатирали за нотариуси в срока и по реда на § 6.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието свиква общото събрание в 3-месечен срок от влизане в сила на закона при следния дневен ред:

1. приемане на устав на Нотариалната камара;

2. избор на нейните органи;

3. определяне размерите на застрахователната сума по чл. 30;

4. определяне размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;

5. приемане на бюджета до края на текущата година.

(3) Общото събрание може да реши включването и на други въпроси в дневния ред.

(4) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Въз основа на резултатите от първия конкурс вписването в регистъра по чл. 14 и заповедите по § 6 се извършва от „Инспекторат“ при Министерството на правосъдието. След провеждането на първото общо събрание на Нотариалната камара и избора на нейните органи от нотариусите регистърът се представя на Съвета на нотариусите.

(5) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара, след провеждане на конкурса по чл. 12, се свиква от министъра на правосъдието в едномесечен срок от вписването на не по-малко от 2/3 от лицата, издържали конкурса.

(6) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Органите на Нотариалната камара, избрани по реда на ал. 2, т. 2, изпълняват функциите си до провеждането на общото събрание съгласно ал. 5.

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието отменя издадените заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на нотариуси, некласирани на конкурса по чл. 12.

§ 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишен текст на § 7 – ДВ, бр. 24 от 1998 г.) При провеждането на първия конкурс по чл. 12, ал. 2 в състава на комисията вместо представител на Нотариалната камара като член участва окръжен съдия, определен от председателя на Върховния касационен съд.

(2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първият конкурс се организира и финансира от Министерството на правосъдието.

§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Навсякъде в закона думите „министърът на правосъдието“, „министъра на правосъдието“ и „Министерството на правосъдието“ се заменят съответно с „министърът на правосъдието и правната евроинтеграция“, „министъра на правосъдието и правната евроинтеграция“ и „Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция“.

§ 9. Висящите нотариални производства след изтичането на една година от влизането на закона в сила се довършват от съдиите по вписванията.

§ 10. До обнародването на тарифата по чл. 85, ал. 3 нотариалните действия се таксуват по досегашния ред.

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds