----------------------Уважаеми клиенти, Нотариална кантора Енчо Енчев няма да работи в дните от 01.05.2024 г. до 07.05.2024 г.-----------------------------------Очакваме ви отново във вторник 07.05.2024 г. със стандартно работно време. Пожелаваме ви светли Великденски празници!---------
Продължете към съдържанието

Удостоверяване на подпис

Навярно най-често практикуваното нотариално производство, удостоверяването (заверката) на подпис създава сигурност в гражданския и търговския оборот, че подписите, положени върху даден документ, са действително на лицата, които са посочени в него. В определени случаи законодателството на Република България изисква тази форма от гражданите и организациите, за да могат изхождащите от тях документи да породят своето правно действие, а в други – самите лица предпочитат да получат нотариално удостоверяване на подписа си, за да придадат по-голяма достоверност на съответния документ. За да се постигнат тези цели, лицето, което желае да удостовери подписа си, трябва да се яви лично пред нотариуса и пред него да подпише документа.

Сред най-разпространените в практиката документи, подписите върху които биват удостоверявани, са пълномощните и различни декларации и заявления.

ПЪЛНОМОЩНОТО е документ, с който едно лице – упълномощител, дава правото на друго, избрано от него лице – пълномощник, да извърши от негово име и за негова сметка определени действия. То е удобен инструмент за случаите, когато нямате възможност да се явите „на място“, за да извършите някакво действие – ако например е необходимо да подадете някакъв документ в административен орган, намиращ се в провинцията, или желаете да постигнете цел, за която са нужни специални познания. В такива ситуации можете да упълномощите доверено за Вас лице, което да Ви представлява. Обемът на представителната власт, която създавате по този начин, зависи единствено от Вас – тоест Вие посочвате какво и къде може да прави от Ваше име пълномощникът Ви, дали може на свой ред да упълномощи някое трето лице с правата, които Вие сте му дали (да преупълномощава), и така нататък. Можете също така да определите срок, след изтичането на който всички права, дадени на пълномощника Ви се погасяват, както и във всеки един момент да оттеглите даденото пълономощно – с нарочна писмена декларация, която трябва да бъде заверена по същия начин, по който е било заверено и пълномощното. При това фактът, че сте упълномощили някого, за да извърши дадени действие, не отменя правото Ви Вие самите все пак да ги извършите лично.

Следва да имате предвид, че някои действия могат да се извършват само лично, тоест самата им същност е такава, че не можете да овластите другиго, за да ги извърши вместо Вас – например да декларира вместо Вас определени обстоятелства, да извърши завещание от Ваше име или пък от Ваше име да сключи граждански брак.

Малко по-специални са също така случаите, в които желаете да упълномощите някого, за да Ви представлява при сделка за прехвърляне на собствеността или за учредяване на вещно право върху недвижим имот. Съгласно чл. 37 от Закона за задълженията и договорите при тези пълномощни задължително се извършва удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. На практика това означава, че пълномощното се изготвя, подписва и удостоверява в два еднообразни оригинални екземпляра, един от които остава за съхранение при нотариуса. Освен това, за да породи своето действие, такова пълномощно трябва да бъде придружено от декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и по ЗМИП, подписите върху които също следва да бъдат удостоверени.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ и ЗАЯВЛЕНИЯТА на свой ред са документи, в които едно лице писмено декларира определено обстоятелство – своето съгласие, намерение или знание за определени факти. В някои случаи законодателството изисква това да стане в декларация по определен образец, например при споменатите по-горе декларации, които придружават пълномощните за недвижими имоти. В други случаи няма конкретни изисквания за начина, по който информацията в декларацията следва да бъде поднесена, но тя все пак трябва да съдържа определени данни – например декларация, в която родител предоставя съгласието си непълнолетното или малолетното му дете да пътува в чужбина, без да е придружено от него самия, може да бъде написана в свободен текст, но при всички положения трябва да съдържа определени реквизити (например три имена и ЕГН на детето, на лицето, което ще го придружава, и други).

Разбира се, други документи също могат да получат удостоверяване на подпис, а по необходимост – и на съдържанието. Такива могат да бъдат различни ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ, МОЛБИ и други.

Проектите на пълномощни, декларации и други документи, които желаете да бъдат заверени, може да изготвите самостоятелно, а могат да бъдат изготвени и от нашия екип на място в нотариалната кантора, според Вашите желания и инструкции. Възможно е също така да ни изпратите проекти или документи, които да използваме за подготвянето на желаната от Вас услуга, на имейл-адреса ни: office@enchev.bg.


Запазете си час за удостоверяване на подпис върху документ

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds